Benvolguts associats/ades L’1 de juliol de 2016 serà aplicable en la seva pràctica totalitat el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva […]

La Llei de Protecció Jurídica del Menor estableix l’obligació de que s’aporti un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors. Aquest Registre Central encara no ha estat creat, per tant, cal sol·licitar el certificat al Registre Central de Penats. Totes […]

Entre Julio y Septiembre, cerca de 3.000 personas han recibido la petición para que devuelvan la ayuda de 210 euros que el Ministerio de Fomento continuó dando aunque los beneficiarios incumplían los criterios para concederlas. En promedio, a los jóvenes que se han visto afectados por esta devolución de la ayuda se les reclama entre […]