NOVETATS 2018 – Llei d’autònoms

3 enero, 2018 | eduardo | blog

A continuació els exposem les variacions més significatives de les novetats del 2018 en matèria d’Autònoms.

1. Tarifa plana més amplia i durant més temps.
La cotització serà una tarifa plana de 50 euros durant 12 mesos per a noves altes en el Règim Especial Autònoms, que no ho hagin estat en els 2 anys anteriors i optin per cotitzar per la base mínima.


2. Un recàrrec menor per ingressar les quotes fora de termini.
El percentatge quan les quotes de Seguretat Social es paguin amb retard però dins el primer mes natural següent al venciment del termini d’ingrés, serà deñ 10%.

3. La possibilitat de pagar la quota per dies treballats.
Serà possible l’afiliació i fins a tres altes i baixes a l’any amb efecte a aquelles dates, de forma que en aquells mesos només es pagarà per dies treballats, dividint la quota fixe mensual entre 30.
4. La possibilitat de canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any.
Els autònoms podran sol·licitar abans del 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre o 31 de desembre, amb efectes al dia següent, permetent una millor adaptació de les cotitzacions als ingressos del treballador autònom.
5. Modificació de la base reguladora de la maternitat i paternitat.
Les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat passaran a ser del 100% de la base reguladora que resulti de dividir la suma de les bases de cotització dels sis mesos inmediatament anteriors a la prestació.

6. Devolució d’ofici de l’excés de cotització en cas de pluriactivitat.
La TGSS retornarà sense necessitat de sol·licitut prèvia abans de l’1 de maig.
Qualsevol dubte poden contactar amb nosaltres pels canals habituals. Telèfon, email o presencial.