Impost sobre habitatges buits

30 marzo, 2016 | eduardo | blog
L’impost sobre els habitatges buits és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de naturalesa directa, que grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent. És aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.

Constitueix el fet imposable d’aquest impost la desocupació permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada.

Entenem per:

Habitatge: l’edificació fixa destinada a la residència de persones físiques o emprada amb aquest fi, inclosos els espais i els serveis comuns de l’immoble en què està situada i els annexos que hi estan vinculats.

Habitatge buit: l’habitatge desocupat permanentment, sense causa justificada, durant més de dos anys.

El còmput del període de dos anys a què s’ha fet referència anteriorment s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació.

En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra.

És causa d’interrupció del còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, sis mesos continuats.

Són causes justificades de desocupació d’un habitatge els supòsits següents:
  • Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.
  • Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3.g de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
  • Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació d’aquesta llei, estigui hipotecat amb clàusules contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús diferent al que s’havia previst inicialment.
  • Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment acreditat.
  • Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els darrers cinc anys, per tal de rehabilitar-lo.
Subjectes Passius

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.

No obstant el que s’estableix al paràgraf anterior, els grups fiscals o grups de societats poden optar per tributar en règim de consolidació en l’autoliquidació anual d’aquest impost.

Exempcions

1. Resten exempts de l’impost les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al dret de l’habitatge i les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya.

2. Resten exempts de l’impost els habitatges següents:
  • Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent.
  • Els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada.
  • Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, convinguts amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.
  • Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats econòmiques no residencials. 
Base imposable
Constitueix la base imposable de l’impost el nombre total de metres quadrats de la superfície útil dels habitatges subjectes a l’impost de què és titular el subjecte passiu en la data de meritació de l’impost.

Si s’ha optat per la tributació consolidada, la base imposable és constituïda pel nombre total de metres quadrats dels habitatges subjectes a l’impost dels quals són titulars les persones jurídiques integrades al grup fiscal o grup de societats.

Meritació

L’impost sobre els habitatges buits merita el 31 de desembre de cada any i afecta el parc d’habitatges de què és titular el subjecte passiu en aquesta data.

Autoliquidació

El DECRET 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost estableix que la presentació i ingrés de l’autoliquidació s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 del mes de març següent a la data de meritació de l’impost, per via telemàtica.

En el supòsit que es vulgui sol·licitar un ajornament o fraccionament del deute tributari, cal fer-ho de manera presencial a les delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya, juntament amb l’autoliquidació corresponent.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb gatrium@gatrium.com
Ref.: ACAT