Entitats subjectes a l’Impost de societats.

22 abril, 2015 | eduardo | blog
Des de l’1 de gener de 2015 no hi haurà obligació de presentar l’Impost sobre Societats per aquelles entitats que compleixin els següent requisits:
 • Quan els seus ingressos totals no superin els 50.000 euros anuals.
 • Quan els seus ingressos procedents de rendes no exemptes sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.
 • Quan totes les rendes no exemptes obtingudes estiguin sotmeses a retenció.
No obstant cal tenir en compte que igual que succeïa abans de la reforma del 2014, qualsevol ESAL que obtingués rendes diferents a les esmentades sí estava i continua estant obligada a presentar l’Impost sobre Societats.
És a dir, qualsevol ESAL que exploti un bar, doni classes previ pagament, vengui material, llogui material, faci tòmboles, rifes, actuacions, rebi subvencions per activitats no exemptes, etc, està obligada a presentar l’Impost sobre Societats.
 
A mode de resum, exposem els canvis més significatius d’aquestes Entitats.
 
Obligacions que comporta la presentació de l’Impost sobre Societats i l’exercici d’activitats no exemptes.
 
La presentació de l’Impost sobre Societats:
 • A nivell de comptabilitat, ja no es podrà portar simplement un registre d’ingressos i despeses, sinó que serà obligatori portar una comptabilitat de doble partida. I les entitats hauran d’identificar a la comptabilitat els ingressos i les despeses exemptes i no exemptes.
 • Funciona pel sistema “d’autoliquidació” mitjançant la presentació telemàtica (model 201/200 Agència Tributària). Fer la declaració, en la majoria dels casos, no implica una despesa econòmica directa per a les entitats. Les que no realitzin activitat econòmica i no tinguin ingressos de rendes no exemptes, no hauran d’ingressar res en concepte de l’Impost. La liquidació es confecciona a partir d’un programa d’ajuda subministrat per l’Agència Tributària.
 • En cas d’haver-hi beneficis d’activitat econòmica, el tipus impositiu serà d’un 25%.
 • Donar-se d’alta de l’IAE (fins un volum d’ingressos d’un milió de euros no hi ha cuota a pagar).
 • Tributar per IVA si l’activitat no està exempta d’aquest impost. 
Depenent de l’estructura de l’entitat i atesa la complexitat que pot suposar la presentació telemàtica de l’impost, alguna associació es pot veure obligada a destinar recursos econòmics a contractar un especialista (advocat, economista, gestor administratiu) que tramiti la declaració de l’impost o que porti la comptabilitat de l’entitat.
 
Rendes / ingressos d’una associació subjectes a l’impost de societats.
 
Amb caràcter general i orientatiu, podrien restar no subjectes a l’impost els ingressos següents, sempre com a resultat de la realització de les activitats indicades a l’objectiu social:
 • Quotes de socis, subvencions i aportacions fundacionals.
 • Donacions.
 • Rendiments de vendes d’actius immobilitzats (relacionades amb l’objectiu social) sempre que es produeixi la reinversió per a l’objectiu social de l’associació dins del termini establert.
Com a exemples de rendes/ingressos que sí estan subjectes a l’IS, hi ha els obtinguts per dur a terme:
 • Cursos, conferències, activitats de formació, sortides, excursions, estades, venda de qualsevol tipus (material esportiu o de divulgació, publicacions), patrocinis, entrades a activitats esportives i utilització d’instal•lacions, entre uns altres, prestació de qualsevol tipus de servei que no estigui inclòs en la quota d’associat, lloguer de material, cursets, etc si es paguen a part de la quota d’associat.
 • Els derivats dels elements que integren el patrimoni diferent dels esmentats al punt de l’apartat anterior.
 • El producte d’adquisicions i transmissions lucratives no relacionades amb el seu objectiu social.
 • Els no relacionats amb l’objectiu social de l’entitat i/o no reinvertits de la forma abans esmentada.
Les despeses deduïbles seran les que estiguin directament relacionades amb l’activitat subjecta.

Les despeses no deduïbles seran les que estiguin directament relacionades amb l’activitat exempta.
Les despeses comunes, es podran deduir de forma proporcional als ingressos subjectes i exempts.
 
Presentació de l’Impost de societats i període impositiu.
 
Les associacions han de declarar i ingressar, si s’escau, una vegada l’any l’Impost de societats, amb la presentació telemàtica en un model oficial a l’Agència Tributària.
 
Subvencions:
 
Si les subvencions que reben les ESAL són destinades a finançar les activitats pròpies del seu objecte social, estaran exemptes de tributació i formaran part del límit de 50.000 euros d’ingressos.

En cas contrari, és a dir, que subvencionin activitats no exemptes, tributaran com a rendes exemptes. Com no hi ha retenció, s’hauran de declarar en l’Impost sobre Societats, tal com s’havia fer abans. La reforma del 2014 no ha modificat res al respecte. S’haurà de tributar per IVA i declarar l’IAE si s’escau.
 
 
COMPTABILITAT
 
Article 313.1

Deures comptables.
 1. Les persones jurídiques han de portar una comptabilitat ordenada, diligent, que s’adeqüi a llur activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer el seguiment cronològic de les operacions, així com elaborar els comptes anuals.
 2. Les anotacions s’han de fer d’acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
Article 313.2
Llibres de comptabilitat.
 1. Les persones jurídiques han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, llevat de les entitats que no estan obligades a presentar la declaració de l’Impost sobre societats. Aquestes, tampoc estan obligades a portar el llibre diari i el d’inventaris i comptes anuals, però han de portar, com a mínim, un llibre de caixa on es detalli els ingressos i les despeses.
 2. Al llibre diari s’ha de consignar, dia a dia, les operacions relatives a l’activitat de l’entitat. Tanmateix, s’hi poden fer anotacions conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes, si aquestes es detallen en altres llibres o registres concordants.
 3. El llibre d’inventaris i comptes anuals s’ha d’obrir amb l’inventari inicial, i s’hi ha de transcriure anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals.
Article 313.3
Llibres d’actes i altres llibres o registres.
 1. Les persones jurídiques han de portar llibres d’actes, que han de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’estableixen, amb la signatura del secretari i el vist-i-plau del president de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans d’una persona jurídica, però s’han d’agrupar en un de sol al final de l’exercici corresponent.
 2. Les persones jurídiques de caràcter associatiu han de portar un llibre o registre d’associats, que en contingui una relació actualitzada i en el que hi consti, almenys, les dates d’alta i de baixa en l’entitat i el domicili; amb l’únic efecte de poder convocar-los a les reunions.
 3. Les persones jurídiques en les quals col·laborin persones en règim de voluntariat han de portar un llibre o un registre amb una relació actualitzada dels voluntaris. Aquest llibre ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica, si en tenen.