Certificat Digital de les Persones Jurídiques. ACAT

3 marzo, 2016 | eduardo | blog
Benvolguts associats/ades

L’1 de juliol de 2016 serà aplicable en la seva pràctica totalitat el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Amb l’objectiu d’adaptar-se a aquests canvis tècnics, a partir del proper mes de març la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT – RCM) començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d’entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris. A partir d’aquesta data, deixaran d’emetre’s els actuals certificats de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica, i la renovació dels mateixos no podrà realitzar-se a través de la pàgina web. No obstant això, podran seguir utilitzant-se fins a la seva caducitat o revocació.

Per tant, a partir del mes de març de 2016 podran obtenir-se els nous certificats de representant, actuant de la següent manera:

  • Si es tracta d’un administrador únic o solidari, podrà obtenir el seu certificat de representant sense necessitat de personar-se en les oficines de registre ni aportar documentació alguna, sempre que s’identifiqui en la pàgina Web CERES, amb un certificat electrònic de persona física expedit per la FNMT – RCM o dels inclosos en el DNI electrònic (l’expedició del certificat queda sotmès a la vigència de les facultats de representació que constin en el Registre Mercantil a favor del interessat).
  • Si no és administrador únic o solidari, o si no pot identificar-se en la pàgina web com s’ha descrit en el paràgraf anterior, cal personar-se en una oficina de registre per obtenir un certificat de representant, amb la documentació exigible en cada cas.
Josep M Paños Pascual
President ACAT