Certificat d’Antecedents Penals

2 marzo, 2016 | eduardo | blog
La Llei de Protecció Jurídica del Menor estableix l’obligació de que s’aporti un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors. Aquest Registre Central encara no ha estat creat, per tant, cal sol·licitar el certificat al Registre Central de Penats.

Totes les persones voluntàries que portin a terme actuacions i executin projectes que impliquin el contacte o participació habitual amb menors hauran d’aportar a les seves entitats una certificació d’antecedents penals on s’especifiqui que no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Aquests certificats hauran d’ésser guardats en un lloc reservat i d’accés restringit, per tal de complir amb la Llei de Protecció de Dades.

El certificat el pot sol·licitar qualsevol persona física, major d’edat, així com les persones jurídiques mitjançant els seus representants. Les persones que actualment tinguin una vinculació amb una entitat que treballa amb menors, poden autoritzar a un representant de la seva entitat per tramitar de manera agrupada tots els certificats dels treballadors, socis o col·laboradors. Aquest procediment de tramitació agrupada consisteix en la presentació d’una sol·licitud única, dirigida a l’Oficina Central d’Atenció Ciutadana o a la Gerència Territorial de Justícia més propera, adjuntant la documentació següent:
  • Model 790. Justificant de l’abonament de les taxes i sol·licituds agrupades que es realitzen, preferiblement en un únic model, indicant en la finalitat: treball amb menors. El cost és de 3,70€ per sol·licitud.
  • Fotocòpia acarada o compulsada o amb el segell del centre o institució dels documents acreditatius (DNI, NIE, Passaport…).
  • Autorització de cadascun dels sol·licitants cap al representant de l’empresa perquè obtingui el certificat en el seu nom.
  • Document de compareixença del representant de l’empresa davant el Ministeri de Justícia.
  • Fitxer EXCEL amb les dades emplenades de tots els sol·licitants. Aquest fitxer s’ha de lliurar en CD o Pendrive o enviar al correu electrònic de l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà (trabajoconmenores@mjusticia.es) per al seu tractament automatitzat.
L’oficina a la qual correspongui tramitar el procediment valorarà si, d’acord amb la documentació presentada, ha quedat suficientment acreditat el compliment dels requisits necessaris per a l’expedició de les certificacions sol·licitades, o es requereix completar la sol·licitud.

Els certificats individuals negatius expedits es remetran a l’empresa per correu postal al domicili indicat en el document de compareixença. En els casos en què, en realitzar les consultes, s’apreciïn coincidències o errors d’identitat, l’oficina expedidora es posarà en contacte directament amb l’interessat amb la finalitat de realitzar una correcta i fidel expedició del certificat.

COM SOL·LICITAR EL CERTIFICAT

PRESENCIALMENT

  • Gerència Territorial del Ministeri de Justícia.
Es podrà presentar també en les delegacions i subdelegacions del Govern i en els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes i a la de qualsevol Administració Local.

Temps d’expedició.
Quan la sol·licitud es realitza de manera presencial, el certificat s’emet normalment en el moment. En determinats casos pot ser necessari un període major. El termini que l’Administració té per a l’expedició és de 10 dies  hàbils des de la seva presentació.
PER CORREU

Es pot sol·licitar el certificat d’antecedents penals per correu amb idèntics requisits de presentació de documents, substituint els documents d’identificació originals per fotocòpies acarades a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia.
Els certificats sol·licitats per correu es trametran gratuïtament a l’adreça indicada en el model 790, en l’apartat “identificació”.

Temps d’expedició.
En tot cas l’Administració no superarà els 10 dies hàbils des de la seva recepció, que és el termini legal establert.
PER INTERNET

Amb el certificat digital personal, en cas de disposar-ne d’un. Seguint els passos indicats a la web: