Calendari Laboral 2016, amb Festes Locals.

5 enero, 2016 | eduardo | blog
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per al qual s’estableix el Calendari Oficial de festes laborals per a l’any 2016.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;
Atès l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1
a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2016 les següents:
1 de gener (Any Nou).
6 de gener (Reis).
25 de març (Divendres Sant).
28 de març (dilluns de Pasqua Florida).
16 de maig (dilluns de Pasqua Granada).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
26 de desembre (Sant Esteve).
b) D’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).
Article 2
A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d’aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC Núm. 1841, de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.
Barcelona, 25 de maig de 2015
Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
ANNEX CALENDARI LABORAL CATALUNYA 2016
1 de Gener
Any Nou.
6 de Gener
Dia de Reis.
25 de Març
Divendres Sant.
28 de Març
Dilluns de Pàscua Florida.
16 de Maig
Dilluns de Pàscua Granada.
24 de Juny
Sant Joan.
15 d’Agost
Dia de l’Assumpció.
12 d’Octubre
Festa Nacional d’Espanya.
1 de Novembre
Tots Sants
6 de Desembre
Dia de la Constitució.
8 de Desembre
La Inmaculada.
26 de Desembre
Sant Esteve.

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2016.
Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les propostes sobre les dues festes locals corresponents al seu municipi i agregats;
Atès que en els municipis respectius les festes locals tenen el caràcter de dies inhàbils a efectes administratius, d’acord amb l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, correspon a l’autoritat laboral la seva determinació i publicació;
Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors, Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny; l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016, i en ús de les atribucions que em són conferides,
Ordeno:
Article únic
Es fixa el calendari laboral següent de festes de caràcter local per a l’any 2016 a la Comunitat Autònoma de Catalunya distribuïdes per comarques.
En aquesta Ordre també es fan constar els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini concedit.
Barcelona, 24 de novembre de 2015
Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
FESTES LOCALS DE CATALUNYA 2015

POBLACIÓ

FESTIUS LOCALS
Adrall
1 de juliol
1 de setembre
Badalona
24 de març
11 de maig
Barcelona
12 de febrer
24 de setembre
Borges Blanques
5 de setembre
6 de setembre
Canet de Mar
29 de juny
8 de setembre
Canyelles
25 de juliol
9 de setembre
Castelldefels
16 d’agost
7 de desembre
Coll de Nargó
25 de juliol
23 de novembre
Cornellà de Llobregat
27 de maig
24 de setembre
El Prat de Llobregat
24 de març
26 de setembre
Esparreguera
12 de febrer
11 de juliol
Esplugues de Llobregat
25 de juliol
21 de setembre
Gavà
29 de juny
14 de desembre
Girona
25 de juliol
29 d’octubre
Granollers
6 de maig
26 d’agost
Gualba
22 de gener
16 d’agost
Hospitalet de Llobregat
12 de febrer
24 de setembre
Manresa
22 de febrer
29 d’agost
Martorell
25 d’abril
16 d’agost
Masnou
29 de juny
31 d’octubre
Masquefa
21 de juliol
22 de juliol
Mataró
27 de juliol
28 de juliol
Molins de Rei
11 de juliol
29 de setembre
Mollet del Vallés
22 de gener
22 d’agost
Montcada i Reixac
12 de febrer
26 de setembre
Montferrer i Castellbò
22 de gener
8 de febrer
Montgat
22 d’abril
23 de juny
Organyà
8 de febrer
9 de febrer
Piera
28 d’abril
8 de setembre
Rubí
24 de març
29 de juny
Sant Adrià del Besos
2 de maig
8 de setembre
Sant Andreu de la Barca
5 de setembre
30 de novembre
Sant Boi de Llobregat
20 de maig
7 de desembre
Sant Celoni
5 de setembre
14 de novembre
Sant Climent de Llobregat
10 d’agost
23 de novembre
Sant Cugat del Vallès
3 de març
29 de juny
Sant Esteve Sesrovires
24 de març
29 de juliol
Sant Feliu de Buixalleu
24 de març
26 de juliol
Sant Feliu de Llobregat
11 d’abril
11 d’octubre
Sant Just Desvern
24 de març
6 d’agost
Sant Pere de Ribes
25 de gener
29 de juny
Sitges
24 d’agost
23 de setembre
Sta. Margarida i Monjos
24 de març
20 de juliol
Terrassa
24 de març
4 de juliol

Viladecans

20 de gener
8 de setembre
Vilafranca del Penedès
30 d’agost
31 d’agost
Vilanova i la Geltrú
8 de febrer
5 d’agost
Vilassar de Dalt
29 d’abril
25 d’agost
Poden imprimir aquest document directament.