Calendario Laboral 2019

Com cada any, l’Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web el calendari general del contribuent, en aquest cas corresponent a l’exercici 2018, on es detalla amb exactitud la data a realitzar les diferents obligacions tributàries. Com a novetats més significatives d’aquest 2018 trobem les següents: S’anticipa el termini de presentació dels següents models, […]

A continuació els exposem les variacions més significatives de les novetats del 2018 en matèria d’Autònoms. 1. Tarifa plana més amplia i durant més temps. La cotització serà una tarifa plana de 50 euros durant 12 mesos per a noves altes en el Règim Especial Autònoms, que no ho hagin estat en els 2 anys […]

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018. Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de […]

L’Agència Tributària ha publicat el Decret-llei 3/2016 del 2 de desembre sobre els ajornaments de l’IVA del 4t trimestre de 2016. Aquest decret afecta només als autònoms, és a dir, persones físiques, i queda condicionat a demostrar que les quotes que s’ajornin siguin quotes que no s’han cobrat, sobretot si l’import és superior a 30.000 […]

A continuación, les presentamos algunas de las novedades fiscales que serán de aplicación a partir de enero del 2017. Ahorro La fiscalidad del ahorro no sufre cambios, salvo en los derechos de suscripción preferente en ampliaciones de capital, los llamados “scrip dividend”, que tributarán de forma directa, como un dividendo normal. Así, las ganancias obtenidas […]

En el següent enllaç podran descarregar la nostra circular del calendari laboral de festes autonòmiques per l’any 2017 de Catalunya. Enllaç al document I en aquest altre, accedir al programa de festes locals de la Generalitat de Catalunya.   Enllaç al programa

Tope máximo de las bases máximas de cotización. Las cuantías del tope máximo de la base de cotización y de las bases máximas de cotización se incrementarán en un 3 por ciento, respecto a las vigentes en el año 2016, a partir del 1 de enero de 2017. Por tanto, la base máxima quedará en […]

A través del cuadro siguiente, que proporciona el ayuntamiento de Barcelona, les recordamos las fechas y plazos de cobro de los diferentes impuestos del contribuyente. Para más información pueden dirigirse a Gabinet Atrium a través de los canales de que disponemos: email, teléfono o presencial. gatrium@gatrium.com 933171107 / 934615777

Des de Gabinet Atrium nos gustaría recordar la importancia de un buen seguro de hogar, detallando a continuación lo daños más frecuentes producidos por inclemencias del tiempo y otros incidentes. Los daños por lluviaSon los más frecuentes, y si las precipitaciones superan los 40 litros por metro cuadrado en una hora, el asegurado podría reclamar […]

Seguidamente, y a modo de recordatorio, resumimos a continuación los cambios significativos que se produjeron, en 2015, en las bajas y variaciones de datos de  afiliación de los trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social: Cuando finaliza la relación laboral de un trabajador (cualquiera que fuese la causa), la empresa está obligada a […]